Data întocmirii: 07.11.2023

NOTĂ INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOP DE STOCARE DOCUMENTE CANDIDAȚI

(1) Operator date cu caracter personal: Seatbelt Consulting SRL, cu sediul în București, Strada Muniției, nr. 5, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7094/2011, CUI RO28607739.

(2) Datele cu caracter personal prelucrate : date referitoare la candidați, incluzând: detaliile de contact ale candidatului; adresa de e-mail; adresa; angajatorul curent; istoricul locurilor de muncă; educație; licențe/ certificări; informații referitoare la studii precum și celelalte informații incluse în curriculum vitae;

(3) Sursa Datelor cu Caracter Personal:
Datele cu Caracter Personal pot fi obținute din următoarele surse: direct de la dvs. prin furnizarea sau introducerea datelor dvs. în sistemele noastre de resurse umane, prin procesul de aplicare sau prin alte forme sau informații pe care ni le furnizați în legătura cu angajarea dvs. (curriculum vitae) sau de la terți, inclusiv referințe și alte verificări de fond, de la foști angajatori și/sau agenții de recrutare a forței de muncă, sub rezerva cerințelor legale aplicabile.

(4) Scopul prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Societatea dorește să stocheze datele dvs. Cu caracter personal aferente procesului de candidare în vederea obținerii unui loc de muncă, așa cum sunt ele definite în (2) în scopul de a vă contacta pentru ofertarea unui loc de muncă. Societatea menționează că nu există vreun proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) bazat pe Datele dvs. cu Caracter Personal.

(5) Dezvaluirea Datelor cu Caracter Personal:
Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi divulgate în cadrul Societății doar către persoanele de conducere și către alte persoane care au nevoie de acces la Datele dvs. cu Caracter Personal („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în scopul enumerate în Secțiunea (4) de mai sus sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă.
Societatea poate, de asemenea, să prezinte Datele dvs. cu Caracter Personal unor terțe părți care furnizează servicii de recrutare sau arhivare în scopul menționat (strict pe teritoriul UE). Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi divulgate unor astfel de terți doar în măsura în care este necesar în legătură cu executarea scopului descris în Secțiunea (4) de mai sus, asa cum este permis de consimțământul candidatului sau altfel autorizat, cerut sau permis de lege.

(7) Temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal:
Temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopul descris în secțiunea (4) este interesul legitim al Societății. Adițional față de temeiul juridic prezentat în această secțiune Societatea poate utiliza datele dvs. pentru a se conforma cerințelor din partea autorităților (investigații, anchete, ordin judecătoresc sau alte solicitări de natură legală).

(8) Securitatea datelor:
Societatea menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja Datele cu Caracter Personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate (stocate).

(9) Durata prelucrării/ stocării Datelor cu Caracter Personal:
În cazul în care sunteți un candidat pentru un port oferit de către Societate (fără a fi formalizată vreo relație cu Societatea), datele dvs. cu Caracter Personal puse la dispoziția Societății vor fi păstrate pentru o durată de 1 an. Procesul de recrutare este definitt ca o etapă complexă de extingere a capacității organizaționale care are loc în urma parcurgerii unor elemente precum analiza afacerii, analiză a contextului socio-economic de desfășurare al activității, planuri de dezvoltare al departamentelor, analize de budget, business forecast și altele. Drept urmare este posibil ca în urma analizei să rezulte nevoia de a demara procese de recrutare în avans față de momentul implementării proiectelor (și efectuării angajărilor), ca etapă fundamentală al managementului proiectelor. Acest fapt rezultă în nevoia companiei de a fi nevoită, în unele cazuri, în baza intereselor légitime să desfășoare procese de recrutare care pot avea o durată maximă de 12 luni.

(10) Drepturile dvs. în ceea ce privesc Datele cu Caracter Personal:
În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privesc Datele cu Caracter Personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact indicate în Secțiunea (13) de mai jos:
(a) Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal prelucrate, însemnând dreptul dvs. de a obține din partea Societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor);
(b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu Caracter Personal, însemnând dreptul dumneavoastră de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete.
De asemenea, dreptul la ștergerea Datelor dvs. cu Caracter Personal poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării, situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare, situația în care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.
(c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor (restricționarea se va aplica atât timp cât este necesar Societății să verifice acuratețea Datelor cu Caracter Personal); (ii) prelucrarea este ilegală și dvs. vă opuneți ștergerii datelor solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Societatea nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopurile mai sus menționate, dar dvs. solicitați Datele cu Caracter Personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau (iv) dvs. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Societatea verifică dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra drepturilor dvs.;
(d) Dreptul de a va opune prelucrarii, însemnând dreptul dvs. de a va opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Societății sau ale unei terțe părți, inclusiv în cazul activităților de profilare bazate pe acest temei ori (ii) în măsura în care este aplicabil, este realizată în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
(e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
(f) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul dvs. de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dvs. existente în baza de date a Societății către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe un contract și este efectuată prin mijloace automate;
(g) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

(11) Modificări ale Notificării:
Dacă ne schimbăm substanțial practicile privind Datele cu Caracter Personal sau această Notificare, vom emite o Notificare revizuită și/sau vom lua alte măsuri pentru a vă notifica cu privire la modificări, în conformitate cu legislația aplicabilă.

(12) Ofițerul de Protecția Datelor:
În considerarea dispozițiilor legale aplicabile, Societatea a desemnat un Ofițer de Protecția Datelor (denumit și DPO sau Data Protection Officer).
Detaliile de contact ale acestuia sunt următoarele:
Email: dpo@seatbelt.ro,
Adresa: București, Strada Muniției nr. 5, Sector 6

(13) Întrebări sau solicitări:
Dacă aveți întrebări cu privire la această Notificare sau doriti (i) să accesați sau să revizuiți Datele dvs. cu Caracter Personal sau să aflați mai multe informații în legătură cu acestea sau (ii) să faceți alt tip de solicitare legată de Datele dvs. cu Caracter Personal, vă rugăm să ne contactați prin datele menționate anterior.